Aviso Legal

Hermanager producións

Política de privacidade


Protección de datos de carácter persoal segundo a LOPD
 
HERMANAGER PRODUCIONS (Xose Manuel Fernández Montes), en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do Sitio web: www.hermanagerproducions.com ,  inclúense nos ficheiros automatizados  específicos de usuarios e usuarias dos servizos de organización de eventos, representación de artistas e asesoramiento e defensa xurídica en materia de propiedade intelectual. A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter personal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de organización de eventos, representación de artistas e asesoramento e defensa xurídica en materia de propiedade intelectual.
 
Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.

HERMANAGER PRODUCIONS (Xose Manuel Fernández Montes) adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á proteción das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). Ol exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de email a: xosemanuel@hermanagerproducions.com  ou no enderezo: R/ Maria Emilia Casas Baamonde 2 2ºB, Monforte de Lemos (27400) Lugo. O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a Xosé Manuel Fernández Montes. 
 
Finalidade do tratamento dos datos persoais
 
Con que finalidade trataremos os teus datos persoais? 
En HERMANAGER PRODUCIONS (Xose Manuel Fernández Montes), trataremos os teus datos persoais recabados a través do Sitio Web: www.hermanagerproducions.com,  coas seguintes finalidades: 
  1. No caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través de www.hermanagerproducions.com , para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo. 
  2. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en www.hermanagerproducions.com 
  3. Remitir boletíns (newletters), así como tamén comunicacións comerciais de promocioóns e/ou publicidade dos nosos servizos profesionais e incluso do sector. 
Lembrámosche que podes opoñerte ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitendo un correo electrónico ao enderezo indicado anteriormente. Os campos dos devanditos rexistros son de cumplimentación obrigatoria, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se aportan eses datos. 
 
Por canto tempo se conservan os datos persoais recabados? 
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non se solicite a súa supresión e durante o prazo polo cal poideran derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados. 
 
Lexitimación 
O tratamento dos datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:
  1. A solicitude de información e/ou contratación dos servizos de HERMANAGER PRODUCIONS (Xosé Manuel Fernández Montes),  cuxos termos e condicións se poñerán á disposición dos interesados/as en todo caso, realizarase de forma previa a unha eventual contratación. 
  2. O consentimento será libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que informamos poñendo a disposición a presente política de privacidade, que tras a lectura da mesma, en caso de estar conforme, o usuario ou usuaria pode aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como tamén marcando nunha casilla disposta ao efecto. 
En caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos. 
 
Destinatarios 
Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a HERMANAGER PRODUCIONS (Xosé Manuel Fernández Montes), agás obriga legal.
Como encargados do tratamento, temos contratados aos seguintes provedores de servizos, téndose comprometido ao cumprimento das disposicións normativas, de aplicación en materia de protección de datos, no momento da contratación:
 
TRÁMITE ASESORES S.L.P., con enderezo postal na R/ Huertas, 32-34, ENTLO. Monforte de Lemos 27400 – Lugo, CIF nº B27147735, que presta servizos de Asesoría fiscal ,contable e laboral. 
 
Datos recollidos polos usuarios dos servizos 
Nos casos nos que o usuario inclúa ficheiros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamiento compartido, HERMANAGER PRODUCIONS (Xosé Manuel Fernández Montes) non se fai responsable do incumprimento, por parte do usuario, do RGPD. 
 
Retención de datos en conformidade á LSSI 
HERMANAGER PRODUCIONS (Xosé Manuel Fernández Montes ) en relación ao aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI), retén por un periodo máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento no que se iniciou a prestación do servizo. A retención destes datos non afecta ao segredo das comunicacións e só poderán ser empregados no marco dunha investigación criminal ou para a salvagarda da seguridade pública, poñéndose a disposición dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así os requira.

A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase en virtude ao disposto na normativa sobre protección de datos persoais. 
 
Dereitos de propiedade intelectual  
HERMANAGER PRODUCIONS (Xosé Manuel Fernández Montes) é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, "knowhow" e cantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web www.hermanagerproducions.com  e os servizos ofertados no mesmo, así como dos programas necesarios para a súa implementación e a información relacionada. Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, totais ou parciais, do sitio web www.hermanagerproducions.com sen consentimento previo e por escrito. 
 
Propiedade intelectual do software 
O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por Xosé Manuel Fernández Montes  aínda sendo de balde e/ou de disposición pública. HERMANAGER PRODUCIONS -Xosé Manuel Fernández Montes- dispón dos dereitos de explotación e propiedad eintelectual necesarios do software. O usuario non adquire dereito algún ou licencia polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampoco sobre a información técnica de seguimiento do servizo, excepción en relación aos dereitos e licencias necesarios para o cumplimiento dos servizos contratados e unicamente durante a duración dos mesmos.

Para toda actuación que exceda do cumprimiento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte de Xosé Manuel Fernández Montes, quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de Xose Manuel Fernández Montes, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidera producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou maliciosa pola súa parte. 
 
Propiedade intelectual dos contidos aloxados 
Prohíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por Xosé Manuel Fernández Montes e, en particular de: 

• A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.
• A publicación ou a transmisión de cualquera contido que, a xuízo de Xosé Manuel Fernández Montes, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.
• Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnera dereitos de propiedade intelectual de terceiros.
• A recollida e/ou utilización de datos persoais de outros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación dos mesmos.
• A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido da súa web, a información transmitida e almacenada, os enlaces de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia á propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores.

O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos en vigor e as regras que teñen que ver co funcionamento do servizo online, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento do orde público, así como principios universais de uso de Internet.
 
O usuario indemnizará a Xosé Manuel Fernández Montes polos gastos que xerara a imputación de Xosé Manuel Fernández Montes nalgunha causa cuxa responsabilidade fora atribuible ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, incluso no caso dunha decisión xudicial no ndefinitiva. 
 
Protección da información aloxada 
Xosé Manuel Fernández Montes realiza copias de seguridade dos contenidos aloxados nos seus servidores, pero non se responsabiliza da perda ou o borrado accidental dos datos por parte dos usuarios. De igual xeito, non garante a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos poderían ter sido suprimidos e/ou modificados durante o periodo de tiempo transcorrido dende a última copia de seguridade.

Os servizos ofertados, agás os servizos específicos de backup, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas por Xosé Manuel Fernández Montes, cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario.

A reposición de datos borrados só está incluida no prezo do servicio cando a perda do contenido sexa debida a causas atribuíbles a Xosé Manuel Fernández Montes. 
 
Comunicacións comerciais 
En aplicación da LSSI. Xosé Manuel Fernández Montes non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non huberan sido solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Xosé Manuel Fernández Montes si está autorizado ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de
Xosé Manuel Fernández Montes que sexan semellantes aos que inicialmente foron objecto de contratación co cliente.
En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle faga chegar máis información comercial a través das canles de Atención ao Cliente.